İzsu İzmir Su Kesintisi Sorgulama


İzsu İzmir Su Kesintisi Sorgulama için Tıklayınız..


İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak; etkin, verimli ve kesintisiz ve kaliteli olarak yürütmektir.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve geliştirilmesini temel alan; çevreye, doğaya, yaşama ve insana duyarlı, kamu hizmeti bilincinde, dünya standartlarında teknoloji ve etkin yönetim anlayışı ile çalışan çağdaş lider kurum olmaktır.

İZSU Tarihçesi

İZSU Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu hakkındaki 2560/3009 Sayılı Kanuna eklenen 3305 Sayılı Kanun, 23.03.1987 tarih ve 1941 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 01.03.1987 tarih, 87/11594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Alan içinde “Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini” yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olup, Teşkilatı, Yönetim ve Karar Organları, Ana Hizmet Birimleri ile Danışma, Denetim ve Yardımcı birimlerden meydana gelir.

001.04.1987 tarihinde kurulan İZSU Genel Müdürlüğü’nde 01.03.2008 tarihinden beri Genel Müdürlük görevini Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN yapmaktadır.


Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Şube Müdürlüğü Hizmetleri:
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun gereği İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı aboratuvar Şube Müdürlüğü 1988 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.
Laboratuvar Şube Müdürlüğü şebeke suyunun ve su temin edilen kaynakların kimyasal, mikrobiyolojik analizlerle kalite kontrol izleme çalışmalarını, tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanması için Merkez 11 İlçede bulunan dezenfeksiyon ünitelerinin işletim, bakım ve onarımını ayrıca evsel ve endüstriyel atık suların kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaparak işletme ve yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir.
5216 sayılı yasa kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içine giren tüm yerleşimlerde içme ve kullanma sularında mikrobiyolojik kalitenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışmalar başlatılmış ve 2011 Kasım ayına kadar 20 yerde Gaz klorlama sistemi, 271 yerde Hypo klor dozaj pompası sistemi kurulmuş ve 5 yerleşimde de tablet ile dezenfeksiyon yöntemi kullanılarak dezenfeksiyona yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir.
Bunlara ilave olarak elektrik getirilmesinin mümkün olmadığı veya çok zor olduğu yerlerde güneş enerjisinden faydalanılarak otomatik dozaj pompaları kurularak dezenfeksiyon işleminin sağlıklı olarak yapılarak devamlılığı sağlanmaktadır.
2011 Kasım ayına kadar 58 yerleşimde Güneş Enerjisi ile çalışan klorlama üniteleri kurularak işletmeye alınmıştır.
Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz 03.10.2005 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesini, 13.03.2008 yılındada yine Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini almış ve çalışmalarını bu kapsamda sürdürmektedir.
Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesinin süresi Çevre ve Orman Bakanlığının 2011 yılında yaptığı denetim sonrasında 10.05.2015 tarihine kadar yenilenmiştir.
Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz 03.10.2006 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025:2005 Standartına göre Akredite olup bu belgeyi alarak kalitesini belgelemiştir.
Türkak Akreditasyon Kurumunun 2011 yılında yaptığı denetim ile Akreditasyon süresi 22.09.2014 tarihine kadar yenilenmiştir.
Akredite parametrelerimiz;
İçme Suyunda ; İletkenlik, Bulanıklık, Kalsiyum, Magnezyum, Nitrit Tayini, Nitrat Tayini, Toplam Sertlik Tayini.
Atık Suda ; Sülfat Tayini, (AAS Cihazı ile Arsenik, Cıva, Toplam Krom, Çinko,Nikel, Kurşun, Kadmiyum, Bakır, Demir, Kalay)
İçme ve Atık Suda ; ph Tayini, Klorür Tayini, Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini, Yağ Gres Tayini, Serbest Klor Tayini, Askıda Katı Madde Tayini, Sülfür Tayini, (ICP- MS Cihazı İle Arsenik, Bor, Sodyum, Alüminyum, Nikel, Cıva, Selenyum, Baryum, Antimon, Kurşun, Kadmiyum, Krom, Cobalt, Çinko, Bakır, Demir, Mangan) 22.09.2014 tarihine kadar geçerli olan Türkak Akreditasyon Belgesi kapsamında gerek içme suyu gerekse atık su kalite izleme çalışmalarını yaparak kamu hizmetini sürdürecek olup yeni alınan İyon Kromotografi cihazı ile akredite parametre sayılarını arttıracaktır.

İİZSU LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ISO/IEC 17025:2010 Standartları’na göre TURKAK akreditasyon sertifikasına sahip akredite edilmiş laboratuarlarında şu hizmetleri vermektedir.

1 . İçme Suyu Laboratuvarı


İçme Suyu laboratuarında şehre su temin edilen kuyular ve yüzeysel sular bunun dışında memba suları, kuyu, artezyenlerin ağır metal dahil bütün fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kuyular mevsimsel olarak kuyu bazında tek tek, ana dağıtım depolarından, kuyu toplamalarından ve yüzeysel su kaynaklarımızdan her hafta, şebekeden ise dönüşümlü olarak her gün numuneler alınıp mevzuatlarda istenen tüm analizler yapılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Standartları ile kıyaslanmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel kuyu ve artezyen sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır2 . Mikrobiyoloji Laboratuvarı


İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından aynı periyotta numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Standartları ile kıyaslanmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel kuyu ve artezyen sularından ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.
3. Atıksu Labotaruvarı


Sanayi Tesisleri ve İşletmelerin atıksu karakterini belirlemek için proses atıksuyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için çıkış suyunun Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve diğer çevre mevzuatlarında istenen bütün parametrelerin analizi yapılmaktadır. Ayrıca talep olması halinde özel atıksu veya arıtma tesisleri çıkış sularının ücreti karşılığı analizi yapılmaktadır.

4. Suyla İlgili Diğer Şikayetler


Abonelerin çeşmelerinden akan şebeke suyunda bir şikayeti olması, evlerinde veya bahçelerinde kaynağı belli olmayan su çıkması ve aboneyi mağdur etmesi durumunda, şebeke sularında bunların dışında şikayete konu bir durumda 185 arıza servisine ulaşmaları halinde ekipler yönlendirilir. İlk tespitler ve gerektiğinde laboratuvar analizleri sonrasında gerekli müdahale yapılır.


5. İçme ve Kullanma Suyu Dezenfeksiyonu


Şebeke suyunun dezenfeksiyonu 9 ana noktadan klorinatör cihazları ile gaz klor, 6 noktadan sıvı klor (Sodyum Hipoklorit) kullanılarak, çevre belediyelerde uygun noktalarda gaz, sıvı klor veya klor tableti kullanılarak yapılmaktadır. Yıllık klor sarfiyatı gaz klor için 125 ton/yıl, sıvı klor için 250 ton/yıl’dır. İçme ve kullanma suyunda dezenfeksiyonu sağlamak için klor dozajı miktarı uç noktada en fazla 0,5 ppm. olacak biçimde düzenlenmektedir. Şebeke suyunda metropol alanda Serbest Klor miktarı tespitleri 100-150 nokta/gün olarak rutin bir şekilde yapılmaktadır.


Genel Fatura Bilgileri

Sayaç Okuma Hakkında


Sayaçlar aylık periyotlar halinde okunmakta ve abonelere su tüketim bildirimi bırakılmaktadır. Aboneye sayaç okumasından sonraki günden başlamak üzere 10 günlük ödeme süresi verilir. Sayaç okumasından kaynaklanan itirazların 2 gün içerisinde yapılması uygundur. Veznelerdeki sıkışıklık ihtimali göz önüne alınarak ödemeyi son güne bırakmamanız tavsiye edilir.

Tüketim Hesaplama Yöntemi


İstatistiklerin ortaya koyduğu değerler ele alındığında abonelerin 1 günde 0.3333 m³-ayda 10 m³ ortalama su tükettikleri, konut abonelerinin günlük zorunlu ihtiyaçlarından dolayı 1 günde 0,4333 m³–ayda 13 m³ su tükettikleri görülmüştür. Bu istatistiğin ışığında tüketicilerin aylık ortalama değerlere yakın tüketim alışkanlığı sergileyeceği varsayılarak; tüketiciyi koruma, tasarrufu teşvik doğrultusunda su tarifelerimiz;


ALİAĞA Su Kesintisi

BAYINDIR Su Kesintisi

BERGAMA Su Kesintisi

BORNOVA Su Kesintisi

ÇEŞME Su Kesintisi

DİKİLİ Su Kesintisi

FOÇA Su Kesintisi

KARABURUN Su Kesintisi

KARŞIYAKA Su Kesintisi

KEMALPAŞA Su Kesintisi

KINIK Su Kesintisi

KİRAZ Su Kesintisi

MENEMEN Su Kesintisi

ÖDEMİŞ Su Kesintisi

SEFERİHİSAR Su Kesintisi

SELÇUK Su Kesintisi

TİRE Su Kesintisi

TORBALI Su Kesintisi

URLA Su Kesintisi

BEYDAĞ Su Kesintisi

BUCA Su Kesintisi

KONAK Su Kesintisi

MENDERES Su Kesintisi

BALÇOVA Su Kesintisi

ÇİGLİ Su Kesintisi

GAZİEMİR Su Kesintisi

NARLIDERE Su Kesintisi

GÜZELBAHÇE Su KesintisiKategori: Su Kesintileri Sorgulama İzmir Su Kesintisi Sorgulama