İski İstanbul Su Kesintisi Sorgulama


İski İstanbul Su Kesintisi Sorgulama için Tıklayınız..

İSKİ Arıza Telefonu: 185


İstatistiki İstanbul


Hizmet Verilen Nüfus : 13,6 Milyon
Toplam Hizmet Alanı : 5 Bin 461 kilometrekare
Abone Sayısı : 4 Milyon 769 Bin 005
Su Şebeke Uzunluğu : 17 Bin 349 km
İsale Hattı Uzunluğu : 2 Bin 70 km
Su Kaynaklarının Verimi : 1 Milyar 353 Milyon m³/yıl
Şehre Verilen Ortalama Su :
2 Milyon 400 Bin m³/gün
İçmesuyu Arıtma Tesisi Sayısı : 13 Adet
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi : 4 Milyon 395 Bin 600 m³/gün
Su Depolarının Hacmi : 1 Milyon 435 Bin 580 m³
Kanal Şebeke Uzunluğu : 13 Bin 911 km
Kolektör Uzunluğu : 573 km
Tünel Uzunluğu : 84 km
Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı : 52 Adet
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi : 5 Milyon 446 Bin 85 m³/gün

İdari Yapı


2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi Kurumun Genel Kurulu’nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

İSKİ, idari yapılanma olarak 4 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 21 Daire Başkanlığı ve 103 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 4 Bin 756 işçi, 2 Bin 523 memur ve 301 sözleşmeli olmak üzere toplam 7 Bin 580 personel görev yapmaktadır.

Kurumun gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.

İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atıksu abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır. İSKİ’nin toplam 4 Milyon 769 Bin 5 abonesi bulunmaktadır.

Su Yönetimi

İstanbul’un su kaynaklarının % 98’i yüzeysel su kaynağı niteliğindedir. Yağışlarla gelen sular, baraj ve doğal göl dediğimiz alanlarda biriktirilmekte, regülatörlerle toplanarak içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. İstanbul’a su sağlayan 1 doğal göl, 8 baraj, 7 regülatör ve bentler olmak üzere muhtelif kapasitede toplam 17 yüzeysel su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca yeraltı su kaynağı olarak Silivri ve Çatalca Bölgelerini besleyen toplam yıllık 25 milyon 25 bin 556 metreküp kapasiteli 74 adet içmesuyu kuyusu mevcuttur.

İçmesuyu kaynaklarının yıllık toplam verimi 1 milyar 353 milyon metreküptür.

İçmesuyu kaynaklarının su toplama havzaları; Melen ile birlikte 6.157 kilometrekareye ulaşmaktadır.

Su kaynaklarının % 60’ı Anadolu Yakası’nda, % 40’ı Avrupa Yakası’ndadır. Buna karşılık nüfusun % 60’ı Avrupa Yakası’nda, % 40’ı Anadolu Yakası’nda ikamet etmektedir.

Su kaynaklarında biriktirilen sular, çapı 3 metreyi bulan isale hatlarıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaştırılmaktadır. Toplam 2.070 km uzunluğundaki isale hatlarının 823 km’si çelik, 598 km’si duktilfont, 20 km’si polietilen ve kalanı diğer (tünel, kanal ve galerilerden) oluşmaktadır. İsale hatları maksimum 40 atü basınca dayanıklıdır.

İstanbul’un engebeli coğrafyası ve suyun çok uzak mesafelerden şehre ulaştırılması büyük enerji ihtiyacı doğurmaktadır. Suyun kaynağından itibaren musluklara ulaşmasına kadar her evrede içmesuyu hatlarında basınçlı su olabilmesi için terfi sistemleri kurulmuştur. Toplam 115 adet terfi istasyonunda bulunan muhtelif kapasitelerdeki pompalarla suyun şehrin her noktasına ulaşması temin edilmektedir. İçmesuyu terfi sistemlerinin toplam kurulu gücü 308.805 kVA ve yıllık tüketilen enerji miktarı ortalama 757 milyon 805 bin 995 kWh’dır.

İçmesuyu kaynaklarındaki hamsular, gerekli arıtma işlemleri için isale hatları vasıtasıyla içmesuyu arıtma tesislerine ulaşmaktadır. İstanbul’da toplam 13 adet içmesuyu arıtma tesisi bulunmaktadır. Günlük 4 milyon 395 bin 600 metreküp arıtma kapasitesine sahip bu tesislerde içilebilir standartlara getirilen içmesuyu arıtımında ozon sistemi kullanılmaktadır.

İstanbul’un muhtelif bölgelerinde farklı büyüklükte 114 adet içmesuyu deposu mevcuttur. Su tüketim dengesinin sağlanması, enerji tasarrufu, arızalar ve enerji kesintileri sebebiyle oluşan su kesintilerinin minimuma indirilmesi için inşa edilen depoların toplam kapasitesi 1 milyon 435 bin 580 metreküptür.

Arıtma işlemine müteakip su, isale hatları ve içmesuyu şebekesi ile su dağıtım sisteminde yol alarak İstanbullulara ulaşır. İstanbul’da içmesuyu şebekesi olarak duktilfont borular kullanılmıştır. Dayanıklılık, sızdırmazlık, uzun ömür gibi özellikleri gözönünde tutularak tercih edilen içmesuyu şebekesinin uzunluğu toplam 17 Bin 349 kilometredir.

Laboratuvar hizmetleri
İçmesuyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Hamsuların arıtma tesisine girişinden itibaren başlayarak arıtma işlemine müteakip devam eden analizlerle içmesuyu dağıtım sistemine verilen suyun kalitesi sürekli olarak takip edilmektedir. Kimyasal, bakteriyolojik, estetik değerler olmak üzere toplam 80 parametrede inceleme yapılmaktadır. Ayrıca her dağıtım sisteminin beslediği bölgelerde suyun İstanbulluya ulaştığı noktalarda günlük ortalama 350-400 numune akredite olmuş merkez laboratuvarda analiz edilerek takibi yapılmaktadır. Analiz neticeleri her ay internet sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

SCADA

İstanbul’daki tüm içmesuyu sistemi merkezi kumanda sistemi olan SCADA ile yönetilmektedir. İçmesuyu kaynaklarının doluluk oranı, yağış durumu, içmesuyu hatlarındaki basınç değerleri, depolardaki su hacmi gibi su dağıtım sisteminde bulunan tüm veriler anlık olarak merkeze iletilmekte, merkezi yönetimle sisteme müdahale edilebilmektedir.

Atıksu Yönetimi
Kullanılarak atıksuya dönüşen sular toplam uzunluğu 13 bin 911 kilometre olan atıksu şebekesiyle toplanır. Atıksu şebekesinde beton borular tercih edilmiştir. Atıksu şebekesiyle atıksular ana toplayıcı dediğimiz kolektör ve tünellere iletilir. Çapı 2,20 metreye ulaşan kolektörlerin uzunluğu 573 kilometredir. Kolektörler, korozyona dayanıklı, yüksek mukavemetli beton borulardan imal edilmiştir. Trafik yoğunluğu, zemin şartları, bölgenin coğrafi yapısı gibi şartlar gözönünde bulundurularak açık kazı yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde tünel sistemi kullanılarak atıksu hattı inşa edilmiştir. Çapı 3 metreye varan büyüklükte toplam 84 kilometre atıksu tüneli mevcuttur. İstanbul’un sahillerinin tamamına yakını atıksu tünel ve kolektörleriyle çevrilmiştir. Atıksu hatlarının tamir ve bakımlarında robot teknolojisi kullanılmaktadır. Atıksu hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar kameralı robotlar sayesinde tespit edilerek temizlenmekte, hatlarda meydana gelen olası arızalar kazı yapılmasına gerek kalmaksızın kaplama yapılmak suretiyle giderilerek hattın ömrü uzatılmaktadır.

Kolektör ve tünellerle toplanan atıksular, atıksu arıtma tesislerine ulaşır. İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına göre planlanan farklı kapasitelerde 52 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesislerinin prosesi tercih edilirken İstanbul Boğazı’nın dinamik yapısı gözönünde bulundurularak Boğaz Hattı’na ilk etapta ön arıtma tesisleri projelendirilmiş, Marmara Denizi sahilleri için ise biyolojik ve ileri biyolojik arıtma özelliği tercih edilmiştir. Atıksu arıtma tesislerinin toplam kapasitesi günlük kapasitesi 5 milyon 446 bin 85 metreküptür.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının bir kısmı son dezenfeksiyon işleminin ardından rekreasyon alanlarının sulanması, sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de atıksulardan elde edilmektedir.


İSKİ Hizmet Envanteri


Abone İşleri Daire Başkanlıkları Hizmet Standardı
Çevre Koruma Dai Bşk Atıksu Ruhsat Denetimi Şube Müdürlüğü Hizmet Standardı
Çevre Koruma Dai Bşk Havza Koruma Şube Müdürlüğü Hizmet Standardı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Hizmet Standardı
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Hizmet Standardı
İnsan Kaynakları Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet Standardı
Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Hizmet Standardı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hizmet Standardı
Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Hizmet Standardı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standardı

Dijital Kartlı Sayaç Uygulaması bir tahakkuk ve tahsilat sistemidir. Aboneler 7 gün 24 saat diledikleri kadar su alabilir ve kullanımlarını sürekli olarak takip edebilirler.

Kartlı Sayaç Uygulaması’nda ücretlendirme mekanik sayaç ile aynıdır. 1 kontör su bedelinin karşılığı 1 m3 su bedeline eşittir.

Kartlı Sayaç’lar ücretsiz olarak takılmakta ve abonelerimize kontör yüklemelerini gerçekleştirebilmeleri için 1 adet yükleme kartı verilmektedir.

Abonelerimiz sayaçlarına diledikleri kadar kontör yükleyebilmektedir.

Yüklenen kontörün sayaca aktarılması için kartın “ok” yönünde sayaca takılması yeterlidir. Sayaç ekranında “kredi yüklendi” mesajı çıktığında yükleme işlemi tamamlanmış olmaktadır.

Sayaçta kontör bitmesi durumunda sayaçtan su akışı kesilmekte, kartın (içinde kontör yokken) sayaca takılması durumunda 5m3(ton) daha yedek su kullanımı mümkün olmaktadır.

Sayaçtaki kontörün resmi tatiller ve mesai saatleri dışında bitmesi ve yedek 5 m3 kullanımın da sona ermesi durumunda bir sonraki mesai günü saat 09:00’a kadar limitsiz su kullanımına imkan sağlanmaktadır.

Abonelerimiz İSKİ Şube Müdürlükleri bahçesinde yer alan KİOSK’lardan, Yetkili Ödeme Merkezi ve Fatura Vizyon Merkezleri’nden mesai saatleri dışında da kontör dolumu yapabilmektedir.


ADALAR Su Kesintisi

BAKIRKÖY Su Kesintisi

BEŞİKTAŞ Su Kesintisi

BEYKOZ Su Kesintisi

BEYOĞLU Su Kesintisi

ÇATALCA Su Kesintisi

EMİNÖNÜ Su Kesintisi

EYÜP Su Kesintisi

FATİH Su Kesintisi

GAZİOSMANPAŞA Su Kesintisi

KADIKÖY Su Kesintisi

KARTAL Su Kesintisi

SARIYER Su Kesintisi

SİLİVRİ Su Kesintisi

ŞİLE Su Kesintisi

ŞİŞLİ Su Kesintisi

ÜSKÜDAR Su Kesintisi

ZEYTİNBURNU Su Kesintisi

BÜYÜKÇEKMECE Su Kesintisi

KAĞITHANE Su Kesintisi

KÜÇÜKÇEKMECE Su Kesintisi

PENDİK Su Kesintisi

ÜMRANİYE Su Kesintisi

BAYRAMPAŞA Su Kesintisi

AVCILAR Su Kesintisi

BAĞCILAR Su Kesintisi

BAHÇELİEVLER Su Kesintisi

GÜNGÖREN Su Kesintisi

MALTEPE Su Kesintisi

SULTANBEYLİ Su Kesintisi

TUZLA Su Kesintisi

ESENLER Su Kesintisi

ÇEKMEKÖY Su Kesintisi

ATAŞEHİR Su Kesintisi

SANCAKTEPE Su Kesintisi

BOSTANCI Su Kesintisi

MECİDİYEKÖY Su Kesintisi

BEYLİKDÜZÜ Su Kesintisi

HALKALI Su Kesintisi
Kategori: Su Kesintileri Sorgulama İstanbul Su Kesintisi Sorgulama